Pravidlá obchodu - obchodné podmienky


1. Základné údaje

Dodávateľ:
HLUMAR s.r.o.
Sídlo: Stará Bystrica 677, 023 04.
IČO: 55522190
DIČ: 2122011045
DIČ DPH: SK1222011045

Zapísaný Okresným súdom Žilina - oddiel Sro, vložka číslo 82403/L.
Dodávateľ je platcom DPH.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.

Kontaktné miesto:

HLUMAR s.r.o., Horná 1073, Čadca, 022 01.
Tel: 041-432 66 78, 0904-16 22 11, 0907-210 210
Email: e-shop@hlumar.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
PRIMA Banka č.ú. SK63 5600 0000 0006 1728 6002
(Ďalej len "dodávateľ")

Adresy servisných stredísk:
aktuálne adresy záručných servisných stredísk, jednotlivých výrobcov a produktov, oznámime pri reklamáciách.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH 20%.

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hlumar.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník v postavení spotrebiteľa). Prevádzkovateľom internetového obchodu je HLUMAR s.r.o., so sídlom Stará Bystrica 677, 0230 04, IČO: 55522190, zapísaný Okresným súdom Žilina - oddiel Sro, vložka číslo 82403/L. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A tiež zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. V prípade, že niektorá časť týchto podmienok je v rozpore s príslušnou legislatívou SR alebo v nich chýba, nadriadeným postupom Obchodných podmienok je platná legislatíva SR. Výňatky z uvedených a ďalších zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Dodávateľ / predávajúci - predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci - podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Pre úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom sa použijú osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode v súlade s platnými právnymi predpismi SR upravujúce vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom.

Kúpna zmluva - všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu www.hlumar.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom prezentovaného tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených v platnej legislatíve SR je v zmysle jej ustanovení vylúčené. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Po dokončení objednávky bude kupujúcemu zaslané e-mailové potvrdenie tejto objednávky. Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje okamih potvrdenie objednávky predávajúcim.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná iba za účelom jej úspešného splnenia v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov v platnom znení a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku ( telefón, internet atď. ) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

3. Dodanie tovaru

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a hmotnosti rôznymi prepravami z ktorých si môže kupujúci vybrať podľa toho, ktorá preprava mu najviac vyhovuje.

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom, môže byť dodacia lehota aj dlhšia. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomený. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby resp. pošty si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený uveďte túto informáciu do preberacieho protokolu prepravnej služby pre prípadnú reklamáciu poškodenia prepravovaného tovaru.

Spôsoby dodania:

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám pri finalizácii objednávky, kde je cena vypočítaná aicky podľa hmotnosti. Informatívny cenník je uvedený na stránkach v sekcii Doručenie a platba, alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

4. Platobné podmienky

V prípade, že sa jedná o tovar na objednávku, tovar z externého skladu, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu oznámi e-mailom prípadne telefonicky cenu a predpokladaný termín dodania. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za dohodnutú cenu podľa platne uzavretej zmluvy. Pokiaľ bude cena vyššia, zákazník potvrdí, že zmenu berie na vedomie a súhlasí s ňou a to rovnakým spôsobom, akým bol o tejto zmene upovedomený.

Platobné podmienky - základným spôsobom prevedenie platby je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia, prípadne tiež možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. V prípade, že zákazník zvolí platbu vopred, predávajúci vyčká s odoslaním tovaru až do splnenia povinnosti zákazníka vykonať platbu. Vykonaním platby sa rozumie pripísanie celej čiastky podľa zmluvy na účet predávajúceho. Je možné sa tiež dohodnúť na zálohovej platbe za tovar a to až do výšky 100% hodnoty objednávky. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený požadovať pred odoslaním tovaru zálohovú platbu v dohodnutej výške. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Preddavková faktúra". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a príspevkov na likvidáciu historického elektro odpadu, resp. ďalších poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný za tovar zaplatiť. Spotrebiteľ sa má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou po akú dobu zostáva cena v platnosti a to prostredníctvom e-mailu zaslaným na adresu e-shop@hlumar.sk, prípadne telefonicky na tel. +421 41 432 66 78.

Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (napríklad, že je tovar je vypredaný) sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom zaslané späť do 14 dní na číslo účtu z ktorého boli prevedené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka tovaru vystaveného na www.hlumar.sk ( vrátane akčného tovaru, výpredaja ) platí do vypredania zásob či straty schopnosti predávajúceho plniť. Cena je platná v čase objednania.

Spôsoby platieb:

• platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke

• platba dobierkou pri prevzatí tovaru

• platba bankovým prevodom na účet v Prima banke s číslom účtu: SK63 5600 0000 0006 1728 6002.

Na základe voľby kupujúceho, predávajúci dodá tovar na miesto spôsobom, ktorý kupujúci určí v objednávke. Kupujúci je povinný si takto dodaný tovar prevziať. V opačnom prípade bude tovar na jeho náklady uskladnený a po dohovore tiež už na jeho náklady znova odoslaný.

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Urobiť tak môže telefonicky na čísle +421 41 432 66 78 alebo elektronicky na e-shop@hlumar.sk .

Právo na odstúpenie od zmluvy

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

V súlade s §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží zákonom definované podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na dopravu.

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi všetky prijaté plnenia do 14 dní.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi. Buď elektronicky na emailovej adrese e-shop@hlumar.sk alebo písomne ​​v prevádzke dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť doklad o kúpe tovaru na čo môže využiť formulár. Následne potom doručiť tovar dodávateľovi na určenú adresu, ak však nie je dohodnuté inak.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa/predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, resp. nie je možné dodať predávajúcemu tovar od dodávateľa predávajúceho za pôvodne udávanú cenu, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru ( tj. ceny zjavne inej, ako je cena pre tento typ alebo druh tovaru obvyklá ).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená obratom späť na jeho účet, ak nie je dohodnuté inak.

7. Reklamácia (Práva z chybného plnenia) - postup reklamácie.

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať produkt kúpený v internetovom obchode www.hlumar.sk, informuje o tomto zámere dodávateľa vyplnením reklamačného protokolu. Dodávateľ následne kupujúcemu zašle informácie o ďalšom postupe reklamačného konania. V závislosti na type produktu, si dodávateľ môže vyžiadať konkrétne namerané napäťové a prúdové hodnoty, logy, prístup k diaľkovému monitoringu, fotografie a ďalšie náležitosti, ktoré príslušné servisné stredisko k posúdeniu reklamácie požaduje. Kupujúci následne dostane adresu autorizovaného servisného strediska, kam spolu príslušným reklamačným protokolom pre konkrétne servisné stredisko produkt odošle.

Produkt je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru k reklamácii. Reklamácia produktov sa v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, prioritne riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Aktuálny stav reklamácie môžete zistiť na telefónnom čísle +421 41 432 66 78, alebo emailom na: servis@hlumar.sk .

8. Doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia

Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame stanovená dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste či zvláštnymi obchodnými podmienkami. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej dielov spôsobené bežným používaním.

Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:

• právo na bezplatnú opravu tovaru

• právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady.

• Právo na odstúpenie od zmluvy - možno využiť vtedy, ak nie je možné vec opraviť a nie je možné ani dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti.

• Primeraná zľava z kúpnej ceny: ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej vedci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu.

Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca.

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, že s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa spotrebiteľ môže obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Pre vylúčenie pochybností, žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje možnosť spotrebiteľa obrátiť so svojím nárokom na civilný súd.

10. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Všetky informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.

11. Využívanie a spracovávanie Cookies

Podrobnejšie informácie o súboroch Cookies nájdete v sekcii Cookies.