Kategórie

Informácie

Nové produkty

Pravidlá obchodu - obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ:

HLUMAR - Marián Hluchý, sídlo: Stará Bystrica 677, 023 04.
IČO: 32242468
DIČ: 1020453863
DIČ DPH: SK1020453863
Dodávateľ je platcom DPH.
č.ŽO : 502-7915 ObÚ Čadca

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.


Prevádzkareň:

HLUMAR, Horná 1073, Čadca, 022 01.
Tel: 041-432 66 78, 0904-16 22 11, 0907-210 210
Email: e-shop@hlumar.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
PRIMA Banka č.ú. SK 42 5600 0000 0056 5283 7001
(Ďalej len "dodávateľ")

Adresy servisných miest:
Aktuálne adresy záručných servisných stredísk, jednotlivých výrobcov produktov, oznámime na požiadanie.

Všetky uvádzané ceny u tovaru sú vrátane DPH 20%

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.hlumar.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a prípadných ďalších poplatkov si môže overiť pri finalizácii objednávky a následne aj v odoslanom emaile, ktorý si zákazník uviedol pri vytváraní objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov. Zákazník si vyberie spôsob prepravy a spôsob platby priamo v objednávke.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka, až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou, alebo prepravnou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy, vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom a súhlas zákazníka s Pravidlami obchodu.
Záväzným potvrdením objednávky je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa. V prípade rôznych špecifikácii v poznámke objednávky  zákazníka, si dodávateľ vyhradzuje právo na elektronickú komunikáciu so zákazníkom a za záväznú kúpnu zmluvu sa potom považuje  potvrdenie objednávky emailom. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou, alebo kuriérom. Obvykle nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka vytvorená do 12:00 v pracovnom dni.  V  prípadoch produktov na objednávku, alebo z externého skladu sa doba pohybuje do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky. V individuálnych prípadoch po dohode so zákazníkom, aj v inom časovom horizonte. Tovar sa považuje za dodaný, doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ a to na území celej Slovenskej republiky. Doprava do iných štátov sa uskutočňuje individuálne. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy, ceny a váhy tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám pri vytváraní objednávky, kde ceny sú uvedené. V prípadoch prepravy nadrozmerných, alebo ťažkých tovarov, sa cena určuje individuálne podľa spôsobu prepravy, ktorú si zákazník zvolí.

Spôsob úhrady ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru, ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru
Zákazník je pri doručovaní tovaru povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, prípadne je podozrenie, že je tovar poškodený inak, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť s dopravcom záznam o poškodení zásielky. Tento záznam je povinný nechať si potvrdiť dopravcom. Na základe vyhotoveného záznamu a uznania reklamácie prepravcom, bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.
Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený a v poriadku. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou prepravy, alebo neuznanie reklamácie prepravcom, potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté. V prípade, že zákazník neprevezme zásielku a tá sa následne vráti dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka úhradu vynaložených výdavkov na prepravu.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, prípadne telefonicky, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu minimálne 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Do tejto doby je potrebné, aby zákazník objednávku prebral. Po tomto termíne môže byť tovar  expedovaný inému zákazníkovi.

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za chybu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR.

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.hlumar.sk, dá to elektronikou komunikáciou na vedomie dodávateľovi,  kde uvedie: typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis poruchy. Do piatich pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie bydlisku zákazníka, alebo adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.
Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Zákazník nemá  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.  Ak by sa však zo strany zákazníka jednalo napríklad o neoprávnenú reklamáciu o opakovanú a bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa alebo, že zákazník trvá na tom, aby dodávateľ reklamáciu v autorizovaných servisných strediskách uplatňoval zaňho, má dodávateľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ, alebo servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona tridsať dní.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade Občianskym zákonníkom  právo odstúpiť od zmluvy po prevzatí tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru a to len v prípade nedostupnosti tovaru, alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu e-shop@hlumar.sk,  alebo písomne ​​v prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Tovar zaslaný späť dodávateľovi musí byť v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o kúpe).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škody, zodpovedajúcim spôsobom znížená. V prípade, že nebude možné uviesť tovar do pôvodného stavu, nie je možné takýto tovar vrátiť.

Ak zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky vždy na bankový účet kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Všetky informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.

8. Využívanie a spracovávanie Cookies

Podrobnejšie informácie o súboroch Cookies nájdete v sekcii Cookies.